Zyra e avokatit Agron Hoti, LL.M.

Merret me dhënien e ndihmës juridike për persona fizik dhe juridik për mbrojtjen e lirive, të drejtave dhe interesave të tyre në pajtim me rendin juridik të Republikës së Kosovës, e cila përfshinë përfaqësimin e tyre në lëmitë e shënuara si në vijim: përfaqësimin në organet shtetërore dhe të doganës, në të gjitha procedurat jokontestimore, kontestimore, administrative, penale dhe përmbarimore.

BIOGRAFIA

Agron Hoti – u lind në Skenderaj, shkollën fillore e kreu në Fsh. Polac ”Shkolla Fillore Drenica Polac” Komuna e Skenderajit, Shkollen e Mesme e kreu në Skenderaj Gjimnazi Hamez Jashari – Drejtimi i përgjithshem, Fakultetin Juridik e kreu në Universitetin e Prishtinës ”Hasan Prishtina” , në vitin 2012 kurse studimet posdiplomike master i kreu po ashtu në fakultetin e Prishtinës UP- Hasan Prishtina drejtimi Nderkombetarë , nga viti 2015 deri në 2016 kreu praktiken në zyre të avokatit përmes Odes së Avokateve të Kosovës, pastaj praktiken në gjykatë Themelore të Skenderajit, poashtu nga viti 2018 ishte bashkepunetor në zyre të Avokatit deri në fund të vitit 2019, ishte përfaqesuës ligjir në Europrinty SH.P.K. në Prishtinë kurse tani është Avokat i licensuar përmes Odes së Avokateve të Republikës së Kosovës ku edhe vepron me seli në Prishtinë.

Shërbimet

Çfarë bëjmë ne

Këshilltar i përgjithshëm

Këshillat për thirrje i bëjnë organizatat jofitimprurëse më të shëndetshme, më të qëndrueshme dhe më të afta për të qëndruar të përqendruar në mision.

Rivendosje

Pavarësisht nëse një organizatë po bashkon, shpërndahet ose diçka në mes, këshillat me përvojë mund të marrin stresin nga ndryshimi organizativ.

Menaxhimi i krizave

Në kohë krize, këshillat juridikë të përgatitur dhe të besuar mund të ofrojnë stabilitet dhe qartësi, duke bashkuar burimet e duhura kur ato janë më të nevojshme.

Startup

Këshillimi juridik i duhur është thelbësor gjatë formimit të çdo fillimi, veçanërisht një jofitimprurës. Shtë në këtë pikë kur dokumentacioni i kujdesshëm dhe efikasiteti strategjik janë thelbësore për të mbështetur suksesin e një jofitimprurjeje për vitet në vazhdim.

Zyra e avokatit Agron Hoti, LL.M. merret me dhënien e ndihmës juridike për persona fizik dhe juridik për mbrojtjen e lirive, të drejtave dhe interesave të tyre në pajtim me rendin juridik të Republikës së Kosovës, e cila përfshinë përfaqësimin e tyre në lëmitë e shënuara si në vijim: Përfaqësimin në organet shtetërore dhe të doganës, në të gjitha procedurat jokontestimore, kontestimore, administrative, penale dhe përmbarimore.

NDIHMA JURIDIKE PËRFSHINË:

Përfaqësimi

Ju përfaqëson avokati sipas autorizimit në të gjitha gjykatat dhe institutionet e Kosovës.
Ne ju ndihmojmë në qështjet juridike pranë organeve të Administratës dhe Gjykatave në Kosovë dhe anasjelltas në rregullimin e qështjeve të ndryshme siç janë:

PROCEDURA PENALE:

NË KONTESTET MBI PRONËSIN:

NË QËSHTJET:

Fusha ligjore

Mbrojtja e palës mbas urdhërit për arrestim ose ankesa, paraburgimi, arrestimi i përkohshëm dhe konfiskimi.
Shqyrtimi dhe ankesa mbi paraburgimin / burgimin…

E DREJTA PENALE DHE PROCEDURA PENALE:

E DREJTA PENALE PËR TË MITUR:

LIGJI MBI NARKOTIKËT:

DELIKTET NË KOMUNIKACION:

E DREJTA E PËRGJITHSHME CIVILE:

  • Përfshinë tërësinë e dispozitave juridike-civile me të cilat rregullohen marrëdhëniet shoqërore të karakterit pasuror..

E DREJTA MBI PRONËN:

E DREJTA MBI QIRANË:

E DREJTA MBI FAMILJEN:

E DREJTA MBI TRASHËGIMIN:

E DREJTA TREGTARE:

E DREJTA NË SFERËN PERSONALE:

  • Mbrojtja e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare sipas Konventës Evropiane për të Drejtat të Njeriut.

E DREJTA MBI PUNËN:

Agron Hoti LL.M.

Na shkruani!